Το ΣτΕ διευκρινίζει ότι τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα μπορούν ατομικά να προσβάλουν τη βασιμότητα καταλογισθέντων φόρων της εταιρείας τους

Με την απόφασή του ΣτΕ 2816/2020, Επταμελής, το Συμβούλιο της Επικρατείας ήρε την οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς το εύρος της άμυνας των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), και του προγενέστερου αυτού άρθρου 115 Ν. 2238/1994, κατά της επιδίωξης είσπραξης σε βάρος τους καταλογισθέντων στην εταιρεία τους φόρων.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 50 ΚΦΔ, στην παρ. 4 (πρώην παρ. 7 αυτού) προβλέφθηκε από την εισαγωγή του το 2014  η δυνατότητα τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα με την εταιρεία πρόσωπα (πχ διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, διαχειριστές) να μπορούν να ασκήσουν έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, παράλληλα με την εταιρεία, οποιοδήποτε δικαίωμα έχει στη διάθεσή της η τελευταία για την αμφισβήτηση καταλογιστικής πράξης φόρου. Με την απόφασή τιυ αυτή το ΣτΕ διευκρινίζει ότι τα πρόσωπα αυτά μπορούν να επικαλούνται τόσο λόγους με τους οποίους αμφισβητούν τη συνδρομή των προβλεπόμενων προϋποθέσεων γένεσης στο πρόσωπό τους της αλληλέγγυας ευθύνης όσο και λόγους αναγόμενους στη νομιμότητα της καταλογιστικής πράξης της Διοίκησης στην οποία στηρίζεται η αμφισβητούμενη φορολογική οφειλή.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο Ενημερωτικό Δελτίο.